Symbol representing this block in the Unidings font

CJK Compatibility Ideographs

Block from U+F900 to U+FAFF. This block was introduced in Unicode version 1.1 (1993). It contains 472 codepoints.

The Wikipedia provides the following information on block CJK Compatibility Ideographs:

CJK Compatibility Ideographs is a Unicode block containing Han Ideographs that contained duplicate characters in the South Korean KS X 1001:1998 (U+F900-U+FA0B), Taiwanese Big5 (U+FA0C-U+FA0D), Japanese IBM 32 (CP932 variant; U+FA0E-U+FA2D), JIS X 0213 (U+FA30-U+FA6A), ARIB STD-B24 (U+FA6B-U+FA6D) and the North Korean KPS 10721-2000 (U+FA70-U+FAD9) source standards for CJK characters. In order to retain round-trip compatibility with that standard, the CJK Compatibility Ideographs block was created to hold those extra characters. In subsequent versions of the standard, more compatibility ideographs, and even a few regular ideographs that do not have duplicates, have been added to the block.

Chart at Unicode.org (PDF)
Block at Decode Unicode

 1. 1
 2. 2
 1. 豈
 2. 更
 3. 車
 4. 賈
 5. 滑
 6. 串
 7. 句
 8. 龜
 9. 龜
 10. 契
 11. 金
 12. 喇
 13. 奈
 14. 懶
 15. 癩
 16. 羅
 17. 蘿
 18. 螺
 19. 裸
 20. 邏
 21. 樂
 22. 洛
 23. 烙
 24. 珞
 25. 落
 26. 酪
 27. 駱
 28. 亂
 29. 卵
 30. 欄
 31. 爛
 32. 蘭
 33. 鸞
 34. 嵐
 35. 濫
 36. 藍
 37. 襤
 38. 拉
 39. 臘
 40. 蠟
 41. 廊
 42. 朗
 43. 浪
 44. 狼
 45. 郎
 46. 來
 47. 冷
 48. 勞
 49. 擄
 50. 櫓
 51. 爐
 52. 盧
 53. 老
 54. 蘆
 55. 虜
 56. 路
 57. 露
 58. 魯
 59. 鷺
 60. 碌
 61. 祿
 62. 綠
 63. 菉
 64. 錄
 65. 鹿
 66. 論
 67. 壟
 68. 弄
 69. 籠
 70. 聾
 71. 牢
 72. 磊
 73. 賂
 74. 雷
 75. 壘
 76. 屢
 77. 樓
 78. 淚
 79. 漏
 80. 累
 81. 縷
 82. 陋
 83. 勒
 84. 肋
 85. 凜
 86. 凌
 87. 稜
 88. 綾
 89. 菱
 90. 陵
 91. 讀
 92. 拏
 93. 樂
 94. 諾
 95. 丹
 96. 寧
 97. 怒
 98. 率
 99. 異
 100. 北
 101. 磻
 102. 便
 103. 復
 104. 不
 105. 泌
 106. 數
 107. 索
 108. 參
 109. 塞
 110. 省
 111. 葉
 112. 說
 113. 殺
 114. 辰
 115. 沈
 116. 拾
 117. 若
 118. 掠
 119. 略
 120. 亮
 121. 兩
 122. 凉
 123. 梁
 124. 糧
 125. 良
 126. 諒
 127. 量
 128. 勵
 129. 呂
 130. 女
 131. 廬
 132. 旅
 133. 濾
 134. 礪
 135. 閭
 136. 驪
 137. 麗
 138. 黎
 139. 力
 140. 曆
 141. 歷
 142. 轢
 143. 年
 144. 憐
 145. 戀
 146. 撚
 147. 漣
 148. 煉
 149. 璉
 150. 秊
 151. 練
 152. 聯
 153. 輦
 154. 蓮
 155. 連
 156. 鍊
 157. 列
 158. 劣
 159. 咽
 160. 烈
 161. 裂
 162. 說
 163. 廉
 164. 念
 165. 捻
 166. 殮
 167. 簾
 168. 獵
 169. 令
 170. 囹
 171. 寧
 172. 嶺
 173. 怜
 174. 玲
 175. 瑩
 176. 羚
 177. 聆
 178. 鈴
 179. 零
 180. 靈
 181. 領
 182. 例
 183. 禮
 184. 醴
 185. 隸
 186. 惡
 187. 了
 188. 僚
 189. 寮
 190. 尿
 191. 料
 192. 樂
 193. 燎
 194. 療
 195. 蓼
 196. 遼
 197. 龍
 198. 暈
 199. 阮
 200. 劉
 201. 杻
 202. 柳
 203. 流
 204. 溜
 205. 琉
 206. 留
 207. 硫
 208. 紐
 209. 類
 210. 六
 211. 戮
 212. 陸
 213. 倫
 214. 崙
 215. 淪
 216. 輪
 217. 律
 218. 慄
 219. 栗
 220. 率
 221. 隆
 222. 利
 223. 吏
 224. 履
 225. 易
 226. 李
 227. 梨
 228. 泥
 229. 理
 230. 痢
 231. 罹
 232. 裏
 233. 裡
 234. 里
 235. 離
 236. 匿
 237. 溺
 238. 吝
 239. 燐
 240. 璘
 241. 藺
 242. 隣
 243. 鱗
 244. 麟
 245. 林
 246. 淋
 247. 臨
 248. 立
 249. 笠
 250. 粒
 251. 狀
 252. 炙
 253. 識
 254. 什
 255. 茶
 256. 刺
 1. 1
 2. 2