Symbol representing this block in the Unidings font

CJK Unified Ideographs Extension A

Block from U+3400 to U+4DBF. This block was introduced in Unicode version 3.0 (1999). It contains 6582 codepoints.

The Wikipedia provides the following information on block CJK Unified Ideographs Extension A:

CJK Unified Ideographs Extension-A is a Unicode block containing rare Han ideographs.

Chart at Unicode.org (PDF)
Block at Decode Unicode

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 26
 1. 㐀
 2. 㐁
 3. 㐂
 4. 㐃
 5. 㐄
 6. 㐅
 7. 㐆
 8. 㐇
 9. 㐈
 10. 㐉
 11. 㐊
 12. 㐋
 13. 㐌
 14. 㐍
 15. 㐎
 16. 㐏
 17. 㐐
 18. 㐑
 19. 㐒
 20. 㐓
 21. 㐔
 22. 㐕
 23. 㐖
 24. 㐗
 25. 㐘
 26. 㐙
 27. 㐚
 28. 㐛
 29. 㐜
 30. 㐝
 31. 㐞
 32. 㐟
 33. 㐠
 34. 㐡
 35. 㐢
 36. 㐣
 37. 㐤
 38. 㐥
 39. 㐦
 40. 㐧
 41. 㐨
 42. 㐩
 43. 㐪
 44. 㐫
 45. 㐬
 46. 㐭
 47. 㐮
 48. 㐯
 49. 㐰
 50. 㐱
 51. 㐲
 52. 㐳
 53. 㐴
 54. 㐵
 55. 㐶
 56. 㐷
 57. 㐸
 58. 㐹
 59. 㐺
 60. 㐻
 61. 㐼
 62. 㐽
 63. 㐾
 64. 㐿
 65. 㑀
 66. 㑁
 67. 㑂
 68. 㑃
 69. 㑄
 70. 㑅
 71. 㑆
 72. 㑇
 73. 㑈
 74. 㑉
 75. 㑊
 76. 㑋
 77. 㑌
 78. 㑍
 79. 㑎
 80. 㑏
 81. 㑐
 82. 㑑
 83. 㑒
 84. 㑓
 85. 㑔
 86. 㑕
 87. 㑖
 88. 㑗
 89. 㑘
 90. 㑙
 91. 㑚
 92. 㑛
 93. 㑜
 94. 㑝
 95. 㑞
 96. 㑟
 97. 㑠
 98. 㑡
 99. 㑢
 100. 㑣
 101. 㑤
 102. 㑥
 103. 㑦
 104. 㑧
 105. 㑨
 106. 㑩
 107. 㑪
 108. 㑫
 109. 㑬
 110. 㑭
 111. 㑮
 112. 㑯
 113. 㑰
 114. 㑱
 115. 㑲
 116. 㑳
 117. 㑴
 118. 㑵
 119. 㑶
 120. 㑷
 121. 㑸
 122. 㑹
 123. 㑺
 124. 㑻
 125. 㑼
 126. 㑽
 127. 㑾
 128. 㑿
 129. 㒀
 130. 㒁
 131. 㒂
 132. 㒃
 133. 㒄
 134. 㒅
 135. 㒆
 136. 㒇
 137. 㒈
 138. 㒉
 139. 㒊
 140. 㒋
 141. 㒌
 142. 㒍
 143. 㒎
 144. 㒏
 145. 㒐
 146. 㒑
 147. 㒒
 148. 㒓
 149. 㒔
 150. 㒕
 151. 㒖
 152. 㒗
 153. 㒘
 154. 㒙
 155. 㒚
 156. 㒛
 157. 㒜
 158. 㒝
 159. 㒞
 160. 㒟
 161. 㒠
 162. 㒡
 163. 㒢
 164. 㒣
 165. 㒤
 166. 㒥
 167. 㒦
 168. 㒧
 169. 㒨
 170. 㒩
 171. 㒪
 172. 㒫
 173. 㒬
 174. 㒭
 175. 㒮
 176. 㒯
 177. 㒰
 178. 㒱
 179. 㒲
 180. 㒳
 181. 㒴
 182. 㒵
 183. 㒶
 184. 㒷
 185. 㒸
 186. 㒹
 187. 㒺
 188. 㒻
 189. 㒼
 190. 㒽
 191. 㒾
 192. 㒿
 193. 㓀
 194. 㓁
 195. 㓂
 196. 㓃
 197. 㓄
 198. 㓅
 199. 㓆
 200. 㓇
 201. 㓈
 202. 㓉
 203. 㓊
 204. 㓋
 205. 㓌
 206. 㓍
 207. 㓎
 208. 㓏
 209. 㓐
 210. 㓑
 211. 㓒
 212. 㓓
 213. 㓔
 214. 㓕
 215. 㓖
 216. 㓗
 217. 㓘
 218. 㓙
 219. 㓚
 220. 㓛
 221. 㓜
 222. 㓝
 223. 㓞
 224. 㓟
 225. 㓠
 226. 㓡
 227. 㓢
 228. 㓣
 229. 㓤
 230. 㓥
 231. 㓦
 232. 㓧
 233. 㓨
 234. 㓩
 235. 㓪
 236. 㓫
 237. 㓬
 238. 㓭
 239. 㓮
 240. 㓯
 241. 㓰
 242. 㓱
 243. 㓲
 244. 㓳
 245. 㓴
 246. 㓵
 247. 㓶
 248. 㓷
 249. 㓸
 250. 㓹
 251. 㓺
 252. 㓻
 253. 㓼
 254. 㓽
 255. 㓾
 256. 㓿
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 26