Symbol representing this block in the Unidings font

Ethiopic

Block from U+1200 to U+137F. This block was introduced in Unicode version 3.0 (1999). It contains 358 codepoints.

The Wikipedia provides the following information on block Ethiopic:

Ethiopic is a Unicode block containing characters for writing the Ge'ez, Tigrinya, Amharic, Tigre, and Oromo languages.

Chart at Unicode.org (PDF)
Block at Decode Unicode

 1. 1
 2. 2
 1. ሀ
 2. ሁ
 3. ሂ
 4. ሃ
 5. ሄ
 6. ህ
 7. ሆ
 8. ሇ
 9. ለ
 10. ሉ
 11. ሊ
 12. ላ
 13. ሌ
 14. ል
 15. ሎ
 16. ሏ
 17. ሐ
 18. ሑ
 19. ሒ
 20. ሓ
 21. ሔ
 22. ሕ
 23. ሖ
 24. ሗ
 25. መ
 26. ሙ
 27. ሚ
 28. ማ
 29. ሜ
 30. ም
 31. ሞ
 32. ሟ
 33. ሠ
 34. ሡ
 35. ሢ
 36. ሣ
 37. ሤ
 38. ሥ
 39. ሦ
 40. ሧ
 41. ረ
 42. ሩ
 43. ሪ
 44. ራ
 45. ሬ
 46. ር
 47. ሮ
 48. ሯ
 49. ሰ
 50. ሱ
 51. ሲ
 52. ሳ
 53. ሴ
 54. ስ
 55. ሶ
 56. ሷ
 57. ሸ
 58. ሹ
 59. ሺ
 60. ሻ
 61. ሼ
 62. ሽ
 63. ሾ
 64. ሿ
 65. ቀ
 66. ቁ
 67. ቂ
 68. ቃ
 69. ቄ
 70. ቅ
 71. ቆ
 72. ቇ
 73. ቈ
 74. 1249
 75. ቊ
 76. ቋ
 77. ቌ
 78. ቍ
 79. 124E
 80. 124F
 81. ቐ
 82. ቑ
 83. ቒ
 84. ቓ
 85. ቔ
 86. ቕ
 87. ቖ
 88. 1257
 89. ቘ
 90. 1259
 91. ቚ
 92. ቛ
 93. ቜ
 94. ቝ
 95. 125E
 96. 125F
 97. በ
 98. ቡ
 99. ቢ
 100. ባ
 101. ቤ
 102. ብ
 103. ቦ
 104. ቧ
 105. ቨ
 106. ቩ
 107. ቪ
 108. ቫ
 109. ቬ
 110. ቭ
 111. ቮ
 112. ቯ
 113. ተ
 114. ቱ
 115. ቲ
 116. ታ
 117. ቴ
 118. ት
 119. ቶ
 120. ቷ
 121. ቸ
 122. ቹ
 123. ቺ
 124. ቻ
 125. ቼ
 126. ች
 127. ቾ
 128. ቿ
 129. ኀ
 130. ኁ
 131. ኂ
 132. ኃ
 133. ኄ
 134. ኅ
 135. ኆ
 136. ኇ
 137. ኈ
 138. 1289
 139. ኊ
 140. ኋ
 141. ኌ
 142. ኍ
 143. 128E
 144. 128F
 145. ነ
 146. ኑ
 147. ኒ
 148. ና
 149. ኔ
 150. ን
 151. ኖ
 152. ኗ
 153. ኘ
 154. ኙ
 155. ኚ
 156. ኛ
 157. ኜ
 158. ኝ
 159. ኞ
 160. ኟ
 161. አ
 162. ኡ
 163. ኢ
 164. ኣ
 165. ኤ
 166. እ
 167. ኦ
 168. ኧ
 169. ከ
 170. ኩ
 171. ኪ
 172. ካ
 173. ኬ
 174. ክ
 175. ኮ
 176. ኯ
 177. ኰ
 178. 12B1
 179. ኲ
 180. ኳ
 181. ኴ
 182. ኵ
 183. 12B6
 184. 12B7
 185. ኸ
 186. ኹ
 187. ኺ
 188. ኻ
 189. ኼ
 190. ኽ
 191. ኾ
 192. 12BF
 193. ዀ
 194. 12C1
 195. ዂ
 196. ዃ
 197. ዄ
 198. ዅ
 199. 12C6
 200. 12C7
 201. ወ
 202. ዉ
 203. ዊ
 204. ዋ
 205. ዌ
 206. ው
 207. ዎ
 208. ዏ
 209. ዐ
 210. ዑ
 211. ዒ
 212. ዓ
 213. ዔ
 214. ዕ
 215. ዖ
 216. 12D7
 217. ዘ
 218. ዙ
 219. ዚ
 220. ዛ
 221. ዜ
 222. ዝ
 223. ዞ
 224. ዟ
 225. ዠ
 226. ዡ
 227. ዢ
 228. ዣ
 229. ዤ
 230. ዥ
 231. ዦ
 232. ዧ
 233. የ
 234. ዩ
 235. ዪ
 236. ያ
 237. ዬ
 238. ይ
 239. ዮ
 240. ዯ
 241. ደ
 242. ዱ
 243. ዲ
 244. ዳ
 245. ዴ
 246. ድ
 247. ዶ
 248. ዷ
 249. ዸ
 250. ዹ
 251. ዺ
 252. ዻ
 253. ዼ
 254. ዽ
 255. ዾ
 256. ዿ
 1. 1
 2. 2