Symbol representing this block in the Unidings font

Latin Extended Additional

Block from U+1E00 to U+1EFF. This block was introduced in Unicode version 1.1 (1993). It contains 256 codepoints.

The Wikipedia provides the following information on block Latin Extended Additional:

Latin Extended Additional is a block of the Unicode standard.

The characters in this block are mostly precomposed combinations of Latin letters with one or more general diacritical marks. There are also a few Medievalist characters.

The following table shows the contents of the block:

Chart at Unicode.org (PDF)
Block at Decode Unicode

 1. Ḁ
 2. ḁ
 3. Ḃ
 4. ḃ
 5. Ḅ
 6. ḅ
 7. Ḇ
 8. ḇ
 9. Ḉ
 10. ḉ
 11. Ḋ
 12. ḋ
 13. Ḍ
 14. ḍ
 15. Ḏ
 16. ḏ
 17. Ḑ
 18. ḑ
 19. Ḓ
 20. ḓ
 21. Ḕ
 22. ḕ
 23. Ḗ
 24. ḗ
 25. Ḙ
 26. ḙ
 27. Ḛ
 28. ḛ
 29. Ḝ
 30. ḝ
 31. Ḟ
 32. ḟ
 33. Ḡ
 34. ḡ
 35. Ḣ
 36. ḣ
 37. Ḥ
 38. ḥ
 39. Ḧ
 40. ḧ
 41. Ḩ
 42. ḩ
 43. Ḫ
 44. ḫ
 45. Ḭ
 46. ḭ
 47. Ḯ
 48. ḯ
 49. Ḱ
 50. ḱ
 51. Ḳ
 52. ḳ
 53. Ḵ
 54. ḵ
 55. Ḷ
 56. ḷ
 57. Ḹ
 58. ḹ
 59. Ḻ
 60. ḻ
 61. Ḽ
 62. ḽ
 63. Ḿ
 64. ḿ
 65. Ṁ
 66. ṁ
 67. Ṃ
 68. ṃ
 69. Ṅ
 70. ṅ
 71. Ṇ
 72. ṇ
 73. Ṉ
 74. ṉ
 75. Ṋ
 76. ṋ
 77. Ṍ
 78. ṍ
 79. Ṏ
 80. ṏ
 81. Ṑ
 82. ṑ
 83. Ṓ
 84. ṓ
 85. Ṕ
 86. ṕ
 87. Ṗ
 88. ṗ
 89. Ṙ
 90. ṙ
 91. Ṛ
 92. ṛ
 93. Ṝ
 94. ṝ
 95. Ṟ
 96. ṟ
 97. Ṡ
 98. ṡ
 99. Ṣ
 100. ṣ
 101. Ṥ
 102. ṥ
 103. Ṧ
 104. ṧ
 105. Ṩ
 106. ṩ
 107. Ṫ
 108. ṫ
 109. Ṭ
 110. ṭ
 111. Ṯ
 112. ṯ
 113. Ṱ
 114. ṱ
 115. Ṳ
 116. ṳ
 117. Ṵ
 118. ṵ
 119. Ṷ
 120. ṷ
 121. Ṹ
 122. ṹ
 123. Ṻ
 124. ṻ
 125. Ṽ
 126. ṽ
 127. Ṿ
 128. ṿ
 129. Ẁ
 130. ẁ
 131. Ẃ
 132. ẃ
 133. Ẅ
 134. ẅ
 135. Ẇ
 136. ẇ
 137. Ẉ
 138. ẉ
 139. Ẋ
 140. ẋ
 141. Ẍ
 142. ẍ
 143. Ẏ
 144. ẏ
 145. Ẑ
 146. ẑ
 147. Ẓ
 148. ẓ
 149. Ẕ
 150. ẕ
 151. ẖ
 152. ẗ
 153. ẘ
 154. ẙ
 155. ẚ
 156. ẛ
 157. ẜ
 158. ẝ
 159. ẞ
 160. ẟ
 161. Ạ
 162. ạ
 163. Ả
 164. ả
 165. Ấ
 166. ấ
 167. Ầ
 168. ầ
 169. Ẩ
 170. ẩ
 171. Ẫ
 172. ẫ
 173. Ậ
 174. ậ
 175. Ắ
 176. ắ
 177. Ằ
 178. ằ
 179. Ẳ
 180. ẳ
 181. Ẵ
 182. ẵ
 183. Ặ
 184. ặ
 185. Ẹ
 186. ẹ
 187. Ẻ
 188. ẻ
 189. Ẽ
 190. ẽ
 191. Ế
 192. ế
 193. Ề
 194. ề
 195. Ể
 196. ể
 197. Ễ
 198. ễ
 199. Ệ
 200. ệ
 201. Ỉ
 202. ỉ
 203. Ị
 204. ị
 205. Ọ
 206. ọ
 207. Ỏ
 208. ỏ
 209. Ố
 210. ố
 211. Ồ
 212. ồ
 213. Ổ
 214. ổ
 215. Ỗ
 216. ỗ
 217. Ộ
 218. ộ
 219. Ớ
 220. ớ
 221. Ờ
 222. ờ
 223. Ở
 224. ở
 225. Ỡ
 226. ỡ
 227. Ợ
 228. ợ
 229. Ụ
 230. ụ
 231. Ủ
 232. ủ
 233. Ứ
 234. ứ
 235. Ừ
 236. ừ
 237. Ử
 238. ử
 239. Ữ
 240. ữ
 241. Ự
 242. ự
 243. Ỳ
 244. ỳ
 245. Ỵ
 246. ỵ
 247. Ỷ
 248. ỷ
 249. Ỹ
 250. ỹ
 251. Ỻ
 252. ỻ
 253. Ỽ
 254. ỽ
 255. Ỿ
 256. ỿ