Symbol representing this block in the Unidings font

Unified Canadian Aboriginal Syllabics

Block from U+1400 to U+167F. This block was introduced in Unicode version 3.0 (1999). It contains 640 codepoints.

The Wikipedia provides the following information on block Unified Canadian Aboriginal Syllabics:

Unified Canadian Aboriginal Syllabics is a Unicode block containing characters for writing Inuktitut, Carrier, several dialects of Cree, and Canadian Athabascan languages. Additions for some Cree dialects, Ojibwe, and Dene can be found at the Unified Canadian Aboriginal Syllabics Extended block.

Chart at Unicode.org (PDF)
Block at Decode Unicode

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 1. ᐀
 2. ᐁ
 3. ᐂ
 4. ᐃ
 5. ᐄ
 6. ᐅ
 7. ᐆ
 8. ᐇ
 9. ᐈ
 10. ᐉ
 11. ᐊ
 12. ᐋ
 13. ᐌ
 14. ᐍ
 15. ᐎ
 16. ᐏ
 17. ᐐ
 18. ᐑ
 19. ᐒ
 20. ᐓ
 21. ᐔ
 22. ᐕ
 23. ᐖ
 24. ᐗ
 25. ᐘ
 26. ᐙ
 27. ᐚ
 28. ᐛ
 29. ᐜ
 30. ᐝ
 31. ᐞ
 32. ᐟ
 33. ᐠ
 34. ᐡ
 35. ᐢ
 36. ᐣ
 37. ᐤ
 38. ᐥ
 39. ᐦ
 40. ᐧ
 41. ᐨ
 42. ᐩ
 43. ᐪ
 44. ᐫ
 45. ᐬ
 46. ᐭ
 47. ᐮ
 48. ᐯ
 49. ᐰ
 50. ᐱ
 51. ᐲ
 52. ᐳ
 53. ᐴ
 54. ᐵ
 55. ᐶ
 56. ᐷ
 57. ᐸ
 58. ᐹ
 59. ᐺ
 60. ᐻ
 61. ᐼ
 62. ᐽ
 63. ᐾ
 64. ᐿ
 65. ᑀ
 66. ᑁ
 67. ᑂ
 68. ᑃ
 69. ᑄ
 70. ᑅ
 71. ᑆ
 72. ᑇ
 73. ᑈ
 74. ᑉ
 75. ᑊ
 76. ᑋ
 77. ᑌ
 78. ᑍ
 79. ᑎ
 80. ᑏ
 81. ᑐ
 82. ᑑ
 83. ᑒ
 84. ᑓ
 85. ᑔ
 86. ᑕ
 87. ᑖ
 88. ᑗ
 89. ᑘ
 90. ᑙ
 91. ᑚ
 92. ᑛ
 93. ᑜ
 94. ᑝ
 95. ᑞ
 96. ᑟ
 97. ᑠ
 98. ᑡ
 99. ᑢ
 100. ᑣ
 101. ᑤ
 102. ᑥ
 103. ᑦ
 104. ᑧ
 105. ᑨ
 106. ᑩ
 107. ᑪ
 108. ᑫ
 109. ᑬ
 110. ᑭ
 111. ᑮ
 112. ᑯ
 113. ᑰ
 114. ᑱ
 115. ᑲ
 116. ᑳ
 117. ᑴ
 118. ᑵ
 119. ᑶ
 120. ᑷ
 121. ᑸ
 122. ᑹ
 123. ᑺ
 124. ᑻ
 125. ᑼ
 126. ᑽ
 127. ᑾ
 128. ᑿ
 129. ᒀ
 130. ᒁ
 131. ᒂ
 132. ᒃ
 133. ᒄ
 134. ᒅ
 135. ᒆ
 136. ᒇ
 137. ᒈ
 138. ᒉ
 139. ᒊ
 140. ᒋ
 141. ᒌ
 142. ᒍ
 143. ᒎ
 144. ᒏ
 145. ᒐ
 146. ᒑ
 147. ᒒ
 148. ᒓ
 149. ᒔ
 150. ᒕ
 151. ᒖ
 152. ᒗ
 153. ᒘ
 154. ᒙ
 155. ᒚ
 156. ᒛ
 157. ᒜ
 158. ᒝ
 159. ᒞ
 160. ᒟ
 161. ᒠ
 162. ᒡ
 163. ᒢ
 164. ᒣ
 165. ᒤ
 166. ᒥ
 167. ᒦ
 168. ᒧ
 169. ᒨ
 170. ᒩ
 171. ᒪ
 172. ᒫ
 173. ᒬ
 174. ᒭ
 175. ᒮ
 176. ᒯ
 177. ᒰ
 178. ᒱ
 179. ᒲ
 180. ᒳ
 181. ᒴ
 182. ᒵ
 183. ᒶ
 184. ᒷ
 185. ᒸ
 186. ᒹ
 187. ᒺ
 188. ᒻ
 189. ᒼ
 190. ᒽ
 191. ᒾ
 192. ᒿ
 193. ᓀ
 194. ᓁ
 195. ᓂ
 196. ᓃ
 197. ᓄ
 198. ᓅ
 199. ᓆ
 200. ᓇ
 201. ᓈ
 202. ᓉ
 203. ᓊ
 204. ᓋ
 205. ᓌ
 206. ᓍ
 207. ᓎ
 208. ᓏ
 209. ᓐ
 210. ᓑ
 211. ᓒ
 212. ᓓ
 213. ᓔ
 214. ᓕ
 215. ᓖ
 216. ᓗ
 217. ᓘ
 218. ᓙ
 219. ᓚ
 220. ᓛ
 221. ᓜ
 222. ᓝ
 223. ᓞ
 224. ᓟ
 225. ᓠ
 226. ᓡ
 227. ᓢ
 228. ᓣ
 229. ᓤ
 230. ᓥ
 231. ᓦ
 232. ᓧ
 233. ᓨ
 234. ᓩ
 235. ᓪ
 236. ᓫ
 237. ᓬ
 238. ᓭ
 239. ᓮ
 240. ᓯ
 241. ᓰ
 242. ᓱ
 243. ᓲ
 244. ᓳ
 245. ᓴ
 246. ᓵ
 247. ᓶ
 248. ᓷ
 249. ᓸ
 250. ᓹ
 251. ᓺ
 252. ᓻ
 253. ᓼ
 254. ᓽ
 255. ᓾ
 256. ᓿ
 1. 1
 2. 2
 3. 3