Symbol representing this block in the Unidings font

Yi Syllables

Block from U+A000 to U+A48F. This block was introduced in Unicode version 3.0 (1999). It contains 1165 codepoints.

The Wikipedia provides the following information on block Yi Syllables:

Yi Syllables is a Unicode block containing the characters of the Liangshan Standard Yi script for writing the Nuosu, or Yi, language.

Note that the name for U+A015 is a misnomer, as the character is actually a syllable iteration mark corresponding to "w" in Yi romanization.

Chart at Unicode.org (PDF)
Block at Decode Unicode

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. ꀀ
 2. ꀁ
 3. ꀂ
 4. ꀃ
 5. ꀄ
 6. ꀅ
 7. ꀆ
 8. ꀇ
 9. ꀈ
 10. ꀉ
 11. ꀊ
 12. ꀋ
 13. ꀌ
 14. ꀍ
 15. ꀎ
 16. ꀏ
 17. ꀐ
 18. ꀑ
 19. ꀒ
 20. ꀓ
 21. ꀔ
 22. ꀕ
 23. ꀖ
 24. ꀗ
 25. ꀘ
 26. ꀙ
 27. ꀚ
 28. ꀛ
 29. ꀜ
 30. ꀝ
 31. ꀞ
 32. ꀟ
 33. ꀠ
 34. ꀡ
 35. ꀢ
 36. ꀣ
 37. ꀤ
 38. ꀥ
 39. ꀦ
 40. ꀧ
 41. ꀨ
 42. ꀩ
 43. ꀪ
 44. ꀫ
 45. ꀬ
 46. ꀭ
 47. ꀮ
 48. ꀯ
 49. ꀰ
 50. ꀱ
 51. ꀲ
 52. ꀳ
 53. ꀴ
 54. ꀵ
 55. ꀶ
 56. ꀷ
 57. ꀸ
 58. ꀹ
 59. ꀺ
 60. ꀻ
 61. ꀼ
 62. ꀽ
 63. ꀾ
 64. ꀿ
 65. ꁀ
 66. ꁁ
 67. ꁂ
 68. ꁃ
 69. ꁄ
 70. ꁅ
 71. ꁆ
 72. ꁇ
 73. ꁈ
 74. ꁉ
 75. ꁊ
 76. ꁋ
 77. ꁌ
 78. ꁍ
 79. ꁎ
 80. ꁏ
 81. ꁐ
 82. ꁑ
 83. ꁒ
 84. ꁓ
 85. ꁔ
 86. ꁕ
 87. ꁖ
 88. ꁗ
 89. ꁘ
 90. ꁙ
 91. ꁚ
 92. ꁛ
 93. ꁜ
 94. ꁝ
 95. ꁞ
 96. ꁟ
 97. ꁠ
 98. ꁡ
 99. ꁢ
 100. ꁣ
 101. ꁤ
 102. ꁥ
 103. ꁦ
 104. ꁧ
 105. ꁨ
 106. ꁩ
 107. ꁪ
 108. ꁫ
 109. ꁬ
 110. ꁭ
 111. ꁮ
 112. ꁯ
 113. ꁰ
 114. ꁱ
 115. ꁲ
 116. ꁳ
 117. ꁴ
 118. ꁵ
 119. ꁶ
 120. ꁷ
 121. ꁸ
 122. ꁹ
 123. ꁺ
 124. ꁻ
 125. ꁼ
 126. ꁽ
 127. ꁾ
 128. ꁿ
 129. ꂀ
 130. ꂁ
 131. ꂂ
 132. ꂃ
 133. ꂄ
 134. ꂅ
 135. ꂆ
 136. ꂇ
 137. ꂈ
 138. ꂉ
 139. ꂊ
 140. ꂋ
 141. ꂌ
 142. ꂍ
 143. ꂎ
 144. ꂏ
 145. ꂐ
 146. ꂑ
 147. ꂒ
 148. ꂓ
 149. ꂔ
 150. ꂕ
 151. ꂖ
 152. ꂗ
 153. ꂘ
 154. ꂙ
 155. ꂚ
 156. ꂛ
 157. ꂜ
 158. ꂝ
 159. ꂞ
 160. ꂟ
 161. ꂠ
 162. ꂡ
 163. ꂢ
 164. ꂣ
 165. ꂤ
 166. ꂥ
 167. ꂦ
 168. ꂧ
 169. ꂨ
 170. ꂩ
 171. ꂪ
 172. ꂫ
 173. ꂬ
 174. ꂭ
 175. ꂮ
 176. ꂯ
 177. ꂰ
 178. ꂱ
 179. ꂲ
 180. ꂳ
 181. ꂴ
 182. ꂵ
 183. ꂶ
 184. ꂷ
 185. ꂸ
 186. ꂹ
 187. ꂺ
 188. ꂻ
 189. ꂼ
 190. ꂽ
 191. ꂾ
 192. ꂿ
 193. ꃀ
 194. ꃁ
 195. ꃂ
 196. ꃃ
 197. ꃄ
 198. ꃅ
 199. ꃆ
 200. ꃇ
 201. ꃈ
 202. ꃉ
 203. ꃊ
 204. ꃋ
 205. ꃌ
 206. ꃍ
 207. ꃎ
 208. ꃏ
 209. ꃐ
 210. ꃑ
 211. ꃒ
 212. ꃓ
 213. ꃔ
 214. ꃕ
 215. ꃖ
 216. ꃗ
 217. ꃘ
 218. ꃙ
 219. ꃚ
 220. ꃛ
 221. ꃜ
 222. ꃝ
 223. ꃞ
 224. ꃟ
 225. ꃠ
 226. ꃡ
 227. ꃢ
 228. ꃣ
 229. ꃤ
 230. ꃥ
 231. ꃦ
 232. ꃧ
 233. ꃨ
 234. ꃩ
 235. ꃪ
 236. ꃫ
 237. ꃬ
 238. ꃭ
 239. ꃮ
 240. ꃯ
 241. ꃰ
 242. ꃱ
 243. ꃲ
 244. ꃳ
 245. ꃴ
 246. ꃵ
 247. ꃶ
 248. ꃷ
 249. ꃸ
 250. ꃹ
 251. ꃺ
 252. ꃻ
 253. ꃼ
 254. ꃽ
 255. ꃾ
 256. ꃿ
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5